CUC 2013

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-96-8 »

Postavljanje upita o prezentacijskome mediju u CSS-kodu responzivne Web-stranice

2. verzija
View File
pdf
426KB
prezentacija
View File
ppt
332KB

Prilagodbu prikaza Web-stranice Web-pregledniku nekog uređaja moguće je postići s odgovarajućim postavkama u njezinome HTML-kodu i CSS-upitima o prezentacijskome mediju. U ovom članku riječ je o pisanju meta-naloga viewport, postavljanju media-upita i njegovoj probi primjenom Web-preglednika različitih uređaja ili njihovih emulatora dostupnih na Webu.

Autor(i):

Krunoslav Peter    
Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
Hrvatska

Rođen je i živi u Zagrebu. Studirao poslovnu ekonomiju na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu. Obranio je magistarski rad i doktorsku disertaciju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Trenutno je zaposlen u Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" na poslovima planiranja, analize poslovanja i praćenja realizacije ugovora. Na CARNet-ovim korisničkim konferencijama prezentirao je dva rada, 2007. i 2008. godine.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC